Sumy životného minima, po zvýšení:
– 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
– 139,16 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
– 91,06 aura mesačne, ak ide
o o zaopatrené neplnoleté dieťa
o o nezaopatrené dieťa
Dopady valorizácie sumy životného minima prejavia sa vo výške jednotlivých peňažných
príspevkov na kompenzáciu nasledovne:
– pri PP na osobnú asistenciu (sadzba na hodinu) – 2,78 €
– pri PP na prepravu – 101,78 €
– pri PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
o na diétne stravovanie I. skupina – 37,03 €
o II. skupina – 18,52 €
o III. skupina – 11,12 €
– pri PP na kompenzáciu ZV
o súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia – 18,52 €
o pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla – 33,32 €
o pri PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym
výcvikom – 44,43 €
– pri PP na opatrovanie
o FO poberajúce dôchodkovú dávku – opatruje 1 FO s ŤZP – 92,52 €
o FO poberajúce dôchodkovú dávku – opatruje 2 alebo viac FO s ŤZP – 122,13 €
o FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP – 249,35 €
o FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP – 323,36 €
o FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v
zariadení – 223,44 €
o FO v produktívnom veku – opatruje 2 a viac FO s ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín
týždenne v zariadení – 304,87 €
o FO v produktívnom veku – opatruje 1 FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v
zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je
v zariadení menej ako 20 hodín týždenne – 315,96 €
Zvýšenie súm životného minima má dopady aj na maximálny možný príjem uchádzača
o zamestnanie. Uchádzači o zamestnanie môžu mať prídem z osobnej asistencie vo výške 199,48 €
mesačne.

zdroj: http://www.omdvsr.sk/index.php/90-kat-aktuality/532-vyssie-sumy-zivotneho-minima-od-1-7-2017.html