Dňa 30.6.2017 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie MPSVaR SR č. 173/2017 Z.z., o úprave súm životného minima.

Opatrenie s účinnosťou od 1. júla 2017 stanovuje sumu životného minima na 199,48 Eura mesačne.

Podľa § 42 ods. 4 zák. 447/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov sa výška peňažného príspevku na kompenzáciu zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Prepočítaná výška niektorých peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP od 1.7.2017:

-peňažný príspevok na osobnú asistenciu: 2,78 Eura za 1 hod. osobnej asistencie

-peňažný príspevok na prepravu: najviac 101,78 Eura mesačne

-peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie:

 

1. skupina chorôb (fenylketonúria, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, celiakia): 37,03 Eura mesačne

2. skupina chorôb (diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka, syndróm krátkeho čreva, chronické poškodenie pankreasu, systémový lupus erytematodes, Sjogrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu): 18,52 Eura mesačne

3. skupina chorôb (chronická insuficiencia obličiek, zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania): 11,12 Eura mesačne

-peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia: 18,52 Eura mesačne

-peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla: 33,32 Eura mesačne

-peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom: 44,43 Eura mesačne

-peňažný príspevok na opatrovanie:

mesačne 249,35 Eur za opatrovanie 1 ŤZP

mesačne 323,36 Eur za opatrovanie 2 alebo viac ŤZP

mesačne 223,44 Eur za opatrovanie 1 ŤZP ak sa ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

mesačne 304,87 Eur  za opatrovanie najmenej 2 ŤZP ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo ktoré navštevujú školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

mesačne 315,96 Eur za opatrovanie 1 ŤZP ktorému sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne za opatrovanie 1 ŤZP ktorému sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu najviac 20 hodín týždenne

mesačne 92,52 Eur za opatrovanie 1 ŤZP ak je opatrovateľom dôchodca

mesačne 122,13 Eur za opatrovanie 2 alebo viac ŤZP ak je opatrovateľom dôchodca

suma príspevku sa zvyšuje o 49,80 Eur mesačne, ak je ŤZP nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá príjem a nepoberá dôchodok

Ak je ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je príjem ŤZP vyšší ako 1,7 násobok životného minima, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem, ak je ním nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti o sumu prekračujúcu 3 násobok životného minima. Toto krátenie neplatí ak je opatrovateľom dôchodca.

(zdroj JUDr. I. Javorský, AOZPO SR)