Vážené členky a členovia Klubu Kĺbik,

srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu LPRe – Klubu Kĺbik, ktorá sa uskutoční zároveň so zahájením Rekondično-integračného pobytu Klubu Kĺbik

10. júla 2016 (nedeľa) Hotel Ozón, Bardejovské Kúpele.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov VČS a obed
 2. Zahájenie VČS a schválenie programu
 3. Voľba pracovných komisií
 4. Kontrola uznesení z VČS 2015
 5. Správa o činnosti LPRe – KK za r. 2015
 6. Správa o hospodárení LPRe – KK za r. 2015
 7. Správa revíznej komisie za r. 2015
 8. Vyhodnotenie Rozpočtu 2015 a predstavenie Rozpočtu 2016
 9. Plán činnosti na rok 2016
 10. Diskusia a rôzne
 11. Uznesenie
 12. Záver

Svoju účasť na Výročnej členskej schôdzi LPRe – KK potvrďte na e-mail: klbik@mojareuma.sk alebo telefonicky 0917 790 264

Dovidenia v Bardejove!