Plán aktivít LPRe – Klubu Kĺbik na rok 2014 

 

 • Volebná výročná členská schôdza sa uskutoční prvý deň R-ip KK 13.júla 2014
 • Rekondično-integračný pobyt KK so sociálnou terapiou a odbornými prednáškami (13.-19.júl 2014).
 • Víkendové motivačné kurzy KK – tréningy, koučing, konzultácie, mentoring,…
 • Príprava propagačných aktivít na zvýšenie počtu členskej základne KK a Ligy.
 • Aktívna účasť na podujatiach LPRe SR s prioritou na budovanie CS-PP.
 • Spolupráca s miestnymi pobočkami a Klubom Motýlik.
 • Zbierka 2 % z daní FO a PO, verejné zbierky, firemná filantropia, spolupráca s partnermi.
 • Publikačná činnosť:

 

(Informačný bulletin, zborníka KROK 2012-2013, kniha Materstvo a reuma, …).

 

 • Tvorivé dielne – podpora jemnej zručnosti a motoriky detí a mladých reumatikov.
 • Propagácia a distribúcia DVD s cvičebnými zostavami pre deti a dospelých.
 • Spolupráca s médiami, s prioritou na projekt KROK 2013 – spustenie hlasovania 01.05.2014 do 30.09.2014, vyhlásenie výsledkov 11.10.2014 v Bratislave
 • 8. ročník behu a chôdze reumatikov pre zdravie v Bratislave 11.10. 2014 (sobota)
 • Účasť na odborných podujatiach v tuzemsku i v zahraničí podľa aktuálnej ponuky a pozvania.
 • Konzultačná, administratívna a koordinačná činnosť KK.
 • Zabezpečíme promo predmety s logom KK, SDR a LPRe SR (napr. otvárač na PET fľaše v tvare slniečka).
 • Intenzívna aktualizácia webu mojareuma.sk.
 • Údržba a aktualizácia skupiny na FB Moja & Tvoja artritída a Moja artritída

 

 

 

Stručný text plánu vypracovala:

 

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe – KK 

 

Plán 2014 bol schválený Výborom LPRe – KK na skype zasadnutí 3.2.2014

 

 

 

V Piešťanoch 3. februára 2014                      

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková v.r

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Vyhodnotenie činnosti KK za rok 2013

     
         
 

LPRe – Klub Kĺbik

     
 

Správu vytvoril: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

     
 

Výbor LPRe – Klubu Kĺbik  schválil: dňa 3.2.2014

     
 

Počet členov LPRe – KK k 31.12.2013: 90

Počet nových členov KK v roku 2013: 10

Podpis štatutára:

Odtlačok pečiatky:

 
         
         

P.Č.

Popis činnosti podľa plánu z predch. roka

Počet členov

Splnené

Nesplnené

1.

 

 

 

 

·        Zbierka 2 % z daní FO a PO

·        verejné zbierky

·        firemná filantropia (Letenky.sk)  

·        spolupráca s partnermi

1x

1x

 

 

/

 

/

/

/

 

 

 

 

 

2.

Zasadnutia Výboru LPRe – Klubu Kĺbik                                             

6x do roka

/

 

3.

 

 

Publikačná činnosť

Ø  letáčiky, postery, plagáty

Ø  príspevky do Informačného bulletinu

Ø  príprava zborníka KROK 2012-2013

 

/

/

/

 

4.

Tvorivé dielne podpora jemnej zručnosti a motoriky detí a mladých reumatikov na r-ip

45 účastníkov

/

 

 

5.

 

Výročná členská schôdza LPRe Klubu Kĺbik Penzión Hellene v Piešťanoch

           

14.07.2013

1x do roka

Účasť 44 členov

/

 

 

6.

 

 

 

Rekondično-integračný pobyt s odbornými prednáškami, prednáškami reumatológa a rehabilitačných pracovníkov pre individuálne cvičenie (júl 2013)

Víkendové motivačné kurzy Klubu Kĺbik 2x

 14.-19.07.2013

 

Účasť 45 členov

 

 

13.-14.07.2013

11.-03.10.2013

 /

 

 

 

 

/

/

 

7.

Aktivity na  zvýšenie členskej základne Klubu Kĺbik (prínos celej činnosti KK v 2013)

 + 10 nových členov KK

 /

 

8.

Propagácia a distribúcia DVD s cvičebnými zostavami pre deti i dospelých

 

 /

 

9.

 

 

 

 

 

 

Celoročná spolupráca s médiami

Ø  printové príspevky (Mama a ja)

Ø  televízne príspevky (On air, Cesta z r-ip KK)

Ø  rozhlasové príspevky (RTVS SRo: Iveta Pospíšilová, Mária Babinská, Turancová – Babinská, Iveta Vaculová, Michal Hergot, ..)

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

KROK 2012  hlasovanie od 1.05. do 30.09.2013

Účasť 1066 resp.

 

 / 

 

 

11.

 

 

7. ročník behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie

Účasť 68 bežcov

11.10.2013 PN

12.10.2013 BA

 / 

/

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné podujatia v tuzemsku i v zahraničí

Aktívna účasť:

o   Spoločné zasadnutia predsedníctva 2x

o   Prednáškové popoludnia NÚRCH 3x

o   Motivačno-vzdelávacie kurzy LPRe SR 2x

o   Osveta a prevencia – projekt na zakúpenie knižiek Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí, … ktorú dostali 20 rodín z Klubu Kĺbik

Ako hostia:

o   ADL – Pacient a lekár II 2 os.1a4/2013

o   3. KPO v Piešťanoch 2 os.

o   Medzinárodné stretnutie RL ČR a LPRe SR

o   Global RA Advocacy summit  NY 1os.

o   Jesenná konferencia EULAR-PARE 1os.

o   PDCA – Ako efektívne prezentovať 1os.

o   Zdravý svet detí – BA, Petržalka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

Konzultačná, administratívna a koordinačná činnosť KK

·        V roku 2013 sa uskutočnila, ale iba na dobrovoľníckej báze

 

 / 

 

 

 

14.

 

 

 

Rozvíjali sme jednotnú marketingovú stratégiu KK/MP  a Ligy, zjednocovanie vizuálnych znakov a predlohy tlačových správ, výstupov zo spoločných podujatí, vzájomná spolupráca a prepájanie v spoločných projektoch

 

 / 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazná spolupráca KK s miestnymi pobočkami

·        Klub Kĺbik daroval MP a Klubu Motýlik svoje knihy a brožúrky počas ich VČS a pri spoločných podujatiach,

·        Pomáhal radami a konzultáciami MP

·        Koordinoval prípravy na štafetový  Beh 2013

·        Spoluorganizoval centrálny Beh 2013 v BA

·        Spoluorganizoval prednáškové popoludnia a M-V kurzy aktívnou účasťou ako prednášajúci a lektori

·        Prednášky Alfonzo.sk na VČS MP – o pomôckach pri sebaobsluhe, v kuchyni a do záhrady

 

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promo predmety s logom Ligy, KK a SDR

v  Grafické návrhy letákov VZOPRI SA a OPRI SA,

v  Návrhy plagátu KROK 2012 a Beh 2013

v  Grafické návrhy na postery KK, LPRe SR, KROK, 15. výr. KK, kartičky CS-PP,

v  Návrhy na video klip na propagáciu CS-PP a verejnej zbierky na centrum,

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

Intenzívna aktualizácia webu mojareuma.sk

Počet návštev na stránke cca

200 tisíc za rok

 / 

 

 

18.

 

 

 

 

 

Údržba a aktualizácia skupiny na FB Moja & Tvoja artritída a Moja artritída

ü  Živá a bohatá komunikácia  členov skupín, ktorá prekračuje rámec činnosti Klubu Kĺbik a je ku prospechu Klubu Motýlik, miestnych pobočiek aj celej LPRe SR

Počet členov M&T A cca 220

Moja reuma 170

 

 

 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NAD RÁMEC PLÁNU  

   

 

 

 

 

 

 

1.

 LPRe – Klub Kĺbik získal „Cenu kolegov“ 1.miesto

 19.-20.04.2013

 

 

2.

 Oslavy 15. výročia vzniku SMR resp. Klubu Kĺbik

 jún – júl 2013

 

 

3.

 Účasť v národnom kole súťaže Cena Edgara Stena

 nov. 2013

 

 

4.

 Víťazstvo a nominácia eseje V. Barnincovej 

 dec.2013

 

 

5.

 Prednášky Alfonzo.sk – osveta o pomôckach pri sebaobsluhe, v kuchyni a do záhrady

 január- júl 2013

 

 

         
 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková V Piešťanoch 03.januára 2014

 

Výbor LPRe – Klub Kĺbik schválilo:03.febr. 2014

 

 

   

 

         
         
 

 

 

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

     
 

predsedníčka LPRe – Klub Kĺbik